PlusKinderopvang

PlusKinderopvang verzorgt peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang op 6 basisscholen in de gemeente Meppel en 1 basisschool in de gemeente De Wolden. Pluskinderopvang valt onder de Stichting Kinderopvang Zuidwest Drenthe, die opgericht is door twee schoolbesturen: PCBO Meppel en VCPOZD. 

Meer informatie

PlusKinderopvang
Leonard Springerlaan 39
7941GX Meppel 
0522 726800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locaties gemeente Meppel
De Akker
Engelgaarde 31
7943LD Meppel

Anne Frankschool
KP.-Laan 20
7943CV Meppel

Het Kompas
Zuiderlaan 197c
7944EE Meppel

Stadskwartier
Catharinastraat 7,9 en 13
7941JD Meppel

Koningin Beatrixschool
Talent
De Vissersingel 1
7942EA Meppel

De Wel
Burgemeester Haitsmalaan 7
7948AC Nijeveen

Locatie gemeente De Wolden
De Heidevlinder
Heidelaan 1
7921EA Zuidwolde 

Locatie gemeente Westerveld
De Bron 
Hoofdweg 136 
8383EK Nijensleek 

Algemene voorwaarden

Voor Kinder-, Peuter- en Buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe

Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe
K.P.-laan 20
7943 CV Meppel
Telefoon: 0522-726800
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

1.1 DEFINITIES

2. ARTIKELEN

2.1 ALGEMEEN
2.2 PLANNING EN PLAATSING
2.3 DE OVEREENKOMST
2.4 CONTRACTDUUR EN- VORM
2.5 HET PLAATSINGSGESPEK
2.6 WENNEN
2.7 OPENINGSTIJDEN
2.8 RUILEN EN EXTRA AFNAME
2.9 ZIEKTE EN MEDICIJNEN
2.10 VOEDING EN VERZORGING
2.11 VAKMANSCHAP EN MATERIËLE VERZORGING
2.12 ANNULERING OF OPZEGGING VAN EEN CONTRACT
2.13 BETALING/NIET-TIJDIGE BETALING
2.14 CONTACTGEGEVENS
2.15 OUDERCONTACTEN EN OUDERPARTICIPATIE
2.16 OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID
2.17 KLACHTENREGELING
2.18 PRIVACY
2.19 WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

 

1. INLEIDING

Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe en de ouder voor dagopvang en buitenschoolse opvang. De algemene voorwaarden worden stilzwijgend verlengd voor de duur van de opvang en staan los van de duur van het contract. Bij de kinderdagopvang is dat tot het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt en bij de buitenschoolse opvang is dat tot het kind de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt. 

1.1 Definities 

In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • KDV: Kinderdagopvang aangeboden door Stichting Kinderopvang Zuidwest- Drenthe aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • BSO: Buitenschoolse opvang in de vorm van voor- of naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar aangeboden door Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe. 
 • Ouder: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst kinderopvang voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de wet op de Jeugdzorg. 
 • Ouderparticipatie: Participatie van de ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling.  
 • Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen. 

 

2. ARTIKELEN

2.1 Algemeen 

ARTIKEL 1

 1. Mochten één of meer artikelen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige artikelen volledig van toepassing.
 2. Wanneer er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer artikelen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.


2.2 Planning en plaatsing 

ARTIKEL 2

 1. Het inschrijven van een kind bij Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe geschiedt schriftelijk of telefonisch. Na ontvangst van de inschrijving stuurt Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe de ouder binnen een week een bevestiging. 
 2. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe neemt uiterlijk drie maanden voor de gewenste startdatum contact op met de ouder om de plaatsing te bespreken. 


2.3 De overeenkomst 

ARTIKEL 3

 1. Wanneer Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe na telefonische afstemming met de ouder de gewenste opvangdag(en) en -locatie aan kan bieden, ontvangt de ouder een schriftelijk plaatsingsovereenkomst.
 2. Een plaatsingsovereenkomst van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe heeft een geldigheid van twee weken vanaf de dagtekening van de overeenkomst. De plaatsing van het kind op de opvang is pas definitief als de overeenkomst door de ouder ondertekend geretourneerd is. 
 3. Indien het kind niet op de gewenste dagdelen of locatie geplaatst kan worden, kan het kind kosteloos ingeschreven blijven staan bij Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe.


2.4 Contractduur en- vorm 

ARTIKEL 4

 1. Een contract kan bij Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe ingaan op de gewenste datum van de maand. Bij het KDV eindigt het contract automatisch op de vierde verjaardag van het kind. Aan de ouder wordt drie maanden daaraan voorafgaand een aanbod gedaan om de overstap van het kind naar de BSO te bewerkstelligen. Bij de BSO eindigt het contract op de dertiende verjaardag van het kind.. 


2.5 Het plaatsingsgespek

ARTIKEL 5

 1. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe nodigt de ouder tijdig voor de aanvangsdatum uit voor een gesprek.
 2. In de gesprek komt het volgende aan de orde:
  a. De voor de kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de ouder en zijn kind; waaronder de benodigde Burger Service Nummer(s). 
  b. De aanvang en duur van de wenperiode.
  c. De algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke); 
  d. De individuele wensen van de ouder en dat daarmee rekening gehouden wordt voor zover dit redelijk mogelijk is;
  e. De wijze van communicatie; 
  f. Het maken van uitstapjes; 
  g. Het maken van foto’s en/of video’s van het kind; 
  h. De wettelijke aansprakelijkheid van de ouder voor schade veroorzaakt door zijn kind.
 3. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte schriftelijk aan de ouder.


2.6 Wennen 

ARTIKEL 6

 1. Bij de start van de opvang kan desgewenst gebruik gemaakt worden van een wenperiode. De ouder dient er rekening mee te houden dat het kind in de afgesproken wenperiode nog niet hele dagen op de opvang is. De wenperiode start voorafgaand aan de contractperiode, tenzij de bezetting op de betreffende locatie het niet toelaat om voorafgaand te wennen. De mogelijkheden kunnen worden besproken. Indien de ouder gebruik wenst te maken van een wenperiode, dan kan dit worden aangegeven. 


2.7 Openingstijden 

ARTIKEL 7

 1. De standaard openingstijden van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 18:15 uur. Opvang vanaf 7:00 uur is mogelijk in overleg. Neem contact op met het hoofdkantoor voor de mogelijkheden (0522- 726800).
 2. Naast de standaard openingstijden kent Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe een aantal sluitingsdagen. Op deze dagen vindt geen opvang plaats. Deze sluitingsdagen staan op de website van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe vermeld. De Stichting hanteert geen andere sluitingsdagen dan de officieel erkende feestdagen. 
 3. Elk jaar is op 24 december en 31 december de opvang na 16:00 uur gesloten. 
 4. Wanneer de in artikel 7 sub 2 en 3 genoemde sluitingsmomenten op een contractdag vallen vindt geen terugbetaling van niet gebruikte uren plaats. 


2.8 Ruilen en extra afname

ARTIKEL 8 

 1. Het is mogelijk om afgenomen dagen te ruilen of tegen betaling extra dagdelen af te nemen. Het ruilen van een dagdeel of het afnemen van een extra dagdeel is mogelijk zolang de groepsgrootte dit toelaat. Dit wil zeggen dat er voldaan wordt aan de geldende kind-leidsterratio. Wanneer de kind-leidsterratio door de aangevraagde ruiling overschreden zou worden, kan het betreffende dagdeel niet worden geruild of extra afgenomen worden. 
 2.  Ruilen is alleen mogelijk binnen een kalenderjaar, anders komen de dagen te vervallen.
 3. Voor de afname van een extra dagdeel dient een dagdeelbon te worden ingevuld en ondertekend. Een dagdeelbon is op locatie beschikbaar. 
 4. De officieel vastgestelde sluitingsdagen waarop de kinderopvang gesloten is kunnen niet worden geruild.


2.9 Ziekte en medicijnen 

ARTIKEL 9

 1. Bij ziekte van een kind geldt onvoorwaardelijk het protocol zieke kinderen van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe. 
 2. Wanneer een kind door ziekte niet in staat is om door de locatie opgevangen te worden, dient de ouder dit voor 9:00 uur kenbaar te maken aan de locatie. 
 3. Dagdelen die door ziekte niet afgenomen kunnen worden, mogen in een later stadium worden geruild. Hiervoor gelden de regels van het ruilbeleid zoals vermeld in Artikel 8 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Ouders dienen de betreffende ruiling in de week waarin de ziekte zich voordoet aan te vragen bij de pedagogisch medewerker van de locatie. 
 4. De locatie van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe is eenzijdig bevoegd om een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor andere aanwezigen binnen de instelling. Wanneer een ziek kind toch op de opvang wordt gebracht, beoordeelt Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe of het kind opgevangen of geweigerd wordt. Hierbij worden de richtlijnen van de GGD gehanteerd. 
 5. In geen enkele situatie wordt door een medewerker van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe medicijnen toegediend aan een kind zonder dat daarover een getekende overeenkomst met de ouder is gesloten. Hierbij geldt het protocol geneesmiddelenverstrekking van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe. 
 6. De ouder geeft Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe toestemming om in spoedeisende gevallen met het kind naar het ziekenhuis of een arts te gaan en de noodzakelijke maatregelen te nemen na – indien mogelijk – overleg met de ouder. De kosten van medische behandeling, in deze gevallen, zijn voor rekening van de ouder. 


2.10 Voeding en verzorging 

ARTIKEL 10

 1. De tarieven van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe zijn, voor de kinderopvang inclusief standaardvoeding en verzorgingsproducten. Eventuele dieetvoeding/melk of andere verzorgingsproducten dienen door de ouder meegebracht te worden. Bij het gebruik van eigen voeding en/of verzorgingsproducten vindt geen korting op het tarief plaats.
 2. Voor de peuteropvang is dit inclusief drinken maar exclusief fruit en luiers. 


2.11 Vakmanschap en materiële verzorging 

ARTIKEL 11

 1. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe staat ervoor in dat de door de kinderopvang verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 
 2. Personen werkzaam bij Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens. De werknemer overlegt een dergelijke verklaring aan Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe voor aanvang van zijn of haar werkzaamheden; de verklaring is op het moment van overleggen niet ouder dan twee maanden. Indien Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, verlangt Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe dat de werknemer, binnen een door Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe vast te stellen termijn, opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overlegt die niet ouder is dan twee maanden. 


2.12 Annulering of opzegging van een contract 

ARTIKEL 12

 1. Voor de volledige of gedeeltelijke annulering van het contract vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, worden annuleringskosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten hangt af van het moment waarop het contract wordt geannuleerd. Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum van het contract worden de kosten van een volledige contractmaand opvang in rekening gebracht. (Bij een uitbreiding worden alleen de kosten van de uitbreiding in rekening gebracht). Wanneer de ingangsdatum van het contract op het moment van annuleren verder dan een maand in de toekomst ligt, wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Het geheel of gedeeltelijk opzeggen van een kinderopvangplaats dient schriftelijk te geschieden via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. Voor alle contractvormen en extra services geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren op de kinderopvang kan beïnvloeden hebben de ouder en Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen. 
 4. Als het kind en/of de ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe mag worden verwacht. 
 5. Als de opvang van het kind de normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert. 
 6. Ingeval Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe het kind en/of de ouder de toegang tot de locatie weigert, treedt de Stichting met de ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle partijen acceptabele oplossing voor de situatie. 


2.13 Betaling/niet-tijdige betaling

ARTIKEL 13

 1. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe factureert de 1e van de maand waarin kinderopvang wordt geboden. Uiterlijk op de eerste dag van de maand waarbinnen de kinderopvang plaatsvindt, wordt het factuurbedrag door Stichting Kinderopvang Zuidwest- Drenthe geïncasseerd / dient het factuurbedrag op de rekening van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe te zijn bijgeschreven. 
 2. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe factureert het te betalen jaarbedrag in twaalf gelijke termijnen.
 3. Bij betaling door middel van automatische incasso worden geen transactiekosten in rekening gebracht. Voor andere betaalwijzen worden administratiekosten gerekend. 
 4. Een betwisting van de factuur dient uiterlijk binnen een maand na dagtekening van de factuur kenbaar gemaakt te worden aan Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe. Na die periode wordt de ouder geacht de factuur onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. 
 5. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling is Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen. De kosten van niet tijdige betaling bedragen € 7,50. 
 6. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe beëindigt de overeenkomst met een consument waarvan het kind twee maanden opvang heeft genoten zonder dat betaling heeft plaats gevonden met onmiddellijke ingang, tenzij de ouder direct betaalt. Gebeurt dat laatste niet dan beëindigt Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe de opvang van het kind met onmiddellijke ingang zonder dat dit de ouder ontslaat van zijn of haar verplichting alsnog voor die twee maanden te betalen. De onmiddellijke beëindiging is niet van toepassing indien de ouder aannemelijk maakt dat hij in de betreffende periode door overmacht niet in staat was om aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen. 


2.14 Contactgegevens 

ARTIKEL 14

 1. De ouder is verplicht om een juiste opgave te verstrekken van alle persoonlijke omstandigheden die voor rechtstreekse bereikbaarheid van belang zijn, zoals telefoonnummers (werk, mobiel en thuis) en adressen (thuis en werk).
 2. Wijzigingen in de bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de locatie en via het e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 3. Wanneer het kind door iemand anders wordt opgehaald dan door de eigen ouders, dient dat te allen tijde vooraf gemeld te zijn aan een medewerker van het KDV/BSO. Bij enige twijfel moet de dienstdoende medewerker de mogelijkheid hebben de ouder telefonisch te raadplegen. 


2.15 Oudercontacten en ouderparticipatie 

ARTIKEL 15

 1. De dagelijkse communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers van de locatie vindt plaats bij het brengen en halen van het kind. 
 2. Ouders kunnen altijd een afspraak maken voor een gesprek met een medewerker als zij daar behoefte aan hebben of als het voor het kind nodig is. 
 3. Indien het in het belang van het kind is kan op initiatief van de locatie een gesprek met de ouder verzocht worden.
 4. De locatie gaat ervan uit dat de ouders de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind dragen. De locatie neemt die verantwoordelijkheid over gedurende de dagdelen dat het kind opgevangen wordt. Hiertoe is een optimaal contact tussen de ouders en de medewerkers op locatie noodzakelijk. De medewerkers staan open voor inbreng van de ouders. 
 5. Er is een oudercommissie ingesteld. De commissie is, voor zover mogelijk, samengesteld uit ouders die de verschillende groepen vertegenwoordigen. De bevoegdheden en taken van deze commissie zijn vastgelegd in het reglement van de oudercommissie. De notulen van de oudercommissievergadering worden aan de ouders bekend gemaakt. 


2.16 Overmacht en aansprakelijkheid 

ARTIKEL 16 

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende (on)voorziene oorzaken waarop Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
 2. De aansprakelijkheid van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe in het desbetreffende geval aanspraak geeft. 
 3. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover hiervoor wettelijke aansprakelijkheid geldt. 
 4. Indien de ouder meent schade te hebben geleden dient hij of zij dit direct aan Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe te melden. Wanneer de vordering niet uiterlijk binnen 30 dagen na het bekend worden van de schade schriftelijk aan Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe kenbaar is gemaakt, komt ieder recht van de ouder tot het vorderen van schadevergoeding te vervallen. 
 5. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door een kind of ouder. 
 6. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de ouder. 


2.17 Klachtenregeling 

ARTIKEL 17 

 1. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe heeft een klachtenregeling opgesteld. In deze klachtenregeling staat vermeld op welke manier klachten of tips door de ouder ingediend kunnen worden. De klachtenregeling is op te vragen bij Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe. 


2.18 Privacy 

ARTIKEL 18

 1. Bij de inschrijving van een kind vraagt Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe een aantal (wettelijk verplichte) gegevens van zowel ouder(s)/verzorger(s) als kind. Alle gevraagde gegevens worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld. Het privacy reglement zoals dat bij Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe gehanteerd wordt, is op verzoek verkrijgbaar. 


2.19 Wijzigingen in de voorwaarden 

ARTIKEL 19

 1. Veranderingen in deze aanvullende voorwaarden worden gecommuniceerd naar alle ouders door middel van toezending van de aangepaste aanvullende voorwaarden.


 >>Naar boven