PlusKinderopvang

PlusKinderopvang verzorgt peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang op 6 basisscholen in de gemeente Meppel en 1 basisschool in de gemeente De Wolden. Pluskinderopvang valt onder de Stichting Kinderopvang Zuidwest Drenthe, die opgericht is door twee schoolbesturen: PCBO Meppel en VCPOZD. 

Meer informatie

PlusKinderopvang
Leonard Springerlaan 39
7941GX Meppel 
0522 726800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locaties gemeente Meppel
De Akker
Engelgaarde 31
7943LD Meppel

Anne Frankschool
KP.-Laan 20
7943CV Meppel

Het Kompas
Zuiderlaan 197c
7944EE Meppel

Stadskwartier
Catharinastraat 7,9 en 13
7941JD Meppel

Koningin Beatrixschool
Talent
De Vissersingel 1
7942EA Meppel

De Wel
Burgemeester Haitsmalaan 7
7948AC Nijeveen

Locatie gemeente De Wolden
De Heidevlinder
Heidelaan 1
7921EA Zuidwolde 

Locatie gemeente Westerveld
De Bron 
Hoofdweg 136 
8383EK Nijensleek 

Contractvoorwaarden

Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe

De voorwaarden waaronder deze plaatsingsovereenkomst is aangegaan luiden:

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze overeenkomst wordt verstaan onder

Kindplaats:
De plaats en verzorging die vereist is voor een kind vanaf 10* weken oud op alle werkdagen, gedurende een jaar. Een jaar omvat 52 weken.
*niet op alle vestigingen.

Werkdag:
Alle dagen van de week, uitgezonderd de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feestdagen. 

Kinderdagopvang:
Het verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 10* weken tot de vierde verjaardag. De opvang wordt voor minimaal 1 dagdeel per week overeengekomen. Een dag omvat minimaal 10.75 uur opvang.
*niet op alle vestigingen. 

Strippenkaart flexibele opvang (8 dagdelen):
De Kinderopvang Strippenkaart is opvang zonder vast contract en omvat minimaal 1ochtend/ middag of hele dag. Op basis van beschikbaarheid zijn dagdelen af te nemen. 

Strippenkaart (extra naast uw vaste contract):
De Kinderopvang strippenkaart betreft een minimale afname van 5 x 2 uren. Deze strippenkaart uren kunt u alleen als aanvulling op uw contract afnemen. (B.v. een ochtenddeel tot 13.00 verlengen met twee uur tot 15.00 uur.) 

Peuteropvang:
Het verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot de leeftijd van 4 jaar. De peuteropvang wordt voor minimaal 2,5 uur per week overeengekomen gedurende 40 weken per jaar. 

Buitenschoolse opvang:
De opvang van kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor het betreffende kind begint. De openingstijden verschillen per locatie en zijn terug te vinden onder definitie openingstijden.
Tijdens schoolweken wordt voorschoolse opvang verleend. Tijdens schoolweken wordt naschoolse opvang verleend voor minimaal 1 middag, aansluitend op de sluitingstijd van de school die het kind bezoekt. Tijdens vakantieweken wordt buitenschoolse opvang de gehele dag verleend. 

Strippenkaart: BSO 10-strippenkaart
De BSO strippenkaart betreft een minimale afname van 5 x 2 uren. Deze uren kunt u geheel naar eigen wens flexibel inzetten. 

Vakantieopvang voor kinderopvang/peuteropvang en buitenschoolse opvang:
Vakantieopvang omvat minimaal 10 dagdelen per jaar . Een vakantieopvangdag omvat minimaal 10,75 uur. De dag(en)/dagdelen zijn flexibel af te nemen gedurende de vakantieweken**. 

Extra opvang
Extra opvang bestaat uit de afname van extra dagdelen af te nemen op basis van beschikbaarheid en met voorwaarde een vast contract voor 1 of meerdere dagen/dagdelen. 

Openingstijden:
Voor een overzicht van de openingstijden tijdens school- en vakantieweken** per locatie wordt verwezen naar de website. Wijzigingen voorbehouden.
**School- en vakantieweken: zoals vastgesteld door ministerie van OCW 


Artikel 2 Toepasselijkheidsverklaring;
Op de overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang, de contractvoorwaarden, de betalingsregeling en de huisregels van de betreffende locatie. Deze worden geacht in hun geheel en onlosmakelijk, deel uit te maken van de overeenkomst. 


Artikel 3 Sluitingsdagen
Sluitingsdagen zijn de dagen in het jaar waarin de kinderopvangorganisatie gesloten is, buiten de weekenden en de algemeen erkende feestdagen om.
Sluitingsdagen worden jaarlijks vastgesteld en voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar aan de ouders bekend gemaakt.
Voor de Peuterspeelzaal gelden de schoolvakanties als sluitingsdagen. 


Artikel 4 Toelating
De organisatie kan niet worden verplicht kinderen toe te laten wier gedrag en/of gezondheidstoestand een gevaar opleveren voor de overige geplaatste kinderen.
Deze bepaling is ook van toepassing op de toelating van kinderen die dusdanig aangepaste zorg en opvoeding nodig hebben dat dit in redelijkheid niet meer van de organisatie kan worden verlangd. De organisatie zal geen toelating weigeren, zonder eerst met de betrokken klant overleg te hebben gepleegd over de mogelijkheid van opvang.  


Artikel 5 Duur van de overeenkomst
De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
Indien de klant langer gebruik wil maken van de opvang dan de voorwaarden van deze overeenkomst bepalen, kan dit in overleg met de organisatie worden afgesproken.
Aanvraag voor een eventuele verlenging dient uiterlijk 4 maanden voor afloop van de plaatsingsovereenkomst te worden aangevraagd.
De organisatie maakt binnen 1 maand nadat het verzoek is binnengekomen in overleg met de klant zijn besluit hierover bekend aan de klant.  


Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

Lid 1: De overeenkomst kan worden gewijzigd via een schriftelijke verklaring van overeenstemming tussen beide partijen. Conform artikel 12 in de Algemene Voorwaarden.
Lid 2: Uitbreiding van het aantal dagdelen dient schriftelijk te worden aangevraagd. Zodra de organisatie aan het verzoek kan voldoen zal dit aan de klant worden meegedeeld. De klant dient binnen 1 week na ontvangst van dit aanbod definitief te beslissen.
Lid 3: Vorenstaande is ook van toepassing indien een wijziging in de plaatsingsdagen wordt verzocht.  


Artikel 7 Aansprakelijkheid Buitenschoolse opvang 

Lid 1: Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe is, op de dagen dat de kinderen door de medewerkers van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe van school worden opgehaald, verantwoordelijk voor de kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang vanaf het moment dat de kinderen door de medewerker(s) van de school aan de medewerker(s) van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe zijn overgedragen. 
Lid 2: De school is, op de dagen dat de kinderen door de medewerkers van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe naar school worden gebracht, verantwoordelijk voor de kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang vanaf het moment dat de kinderen door medewerker(s) van Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe aan de medewerker(s) van de school zijn overgedragen.
Lid 3: De ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor hun kind tijdens zijn/haar reis van school naar de buitenschoolse opvang accommodatie of andersom, wanneer:
- het kind met een taxi vervoerd wordt;
- de ouder(s)/verzorger(s) door schriftelijke toestemming bij Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig van school naar de buitenschoolse opvang accommodatie en van de buitenschoolse- en voorschoolse opvangvoorziening naar school mag gaan. De minimumleeftijd is 8 jaar. 


Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst 

Lid 1: Vanaf 3 maanden na ingangsdatum hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. De opzegging dient schriftelijk te worden aangezegd.
Lid 2: De opzegtermijn bedraagt 1 maand en de termijn loopt vanaf het moment dat de schriftelijke opzegging is ontvangen.
Lid 3: De opzegtermijn voor het vakantiepakket bedraagt 1 maand tenzij anders schriftelijk is vastgelegd in de overeenkomst. Indien het contract voortijdig beëindigd wordt, vindt er een verrekening plaats van de werkelijk benutte dagdelen.  


Artikel 9 Tarieven en tariefswijzigingen.
De kosten van kinder- peuter en buitenschoolse opvang worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de stichting. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.


Artikel 10 Annulering
Voor de volledige of gedeeltelijke annulering van het contract vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, worden annuleringskosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten hangt af van het moment waarop het contract wordt geannuleerd. Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum van het contract worden de kosten van een volledige contractmaand opvang in rekening gebracht. (Bij een uitbreiding worden alleen de kosten van de uitbreiding in rekening gebracht). Wanneer de ingangsdatum van het contract op het moment van annuleren verder dan een maand in de toekomst ligt, wordt €50,- administratiekosten in rekening gebracht. 


Artikel 11 Ontbinding van de overeenkomst.

Lid 1: Indien één der partijen niet (tijdig) voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst vereist is, te beëindigen (of te ontbinden).
Lid 2: Deze ontbinding kan slechts na een schriftelijke ingebrekestelling. Deze ingebrekestelling vermeldt een precieze omschrijving van de vordering tot nakoming, als mede een redelijke termijn waarbinnen aan de vordering tot nakoming tegemoet kan worden gekomen. 


Artikel 12 Klachtenprocedure.
In alle situaties waarvoor deze overeenkomst niet in een regeling voorziet streven partijen naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid.
Voor de afhandeling van een klacht is de interne klachtenprocedure van kracht. 


Artikel 13 Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst.
Met het ondertekenen van de overeenkomst en bijbehorende contractvoorwaarden verklaart de klant zich mede akkoord met bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang en de betalingsregeling van de betreffende locatie.
De klant verklaart hierbij te hebben ontvangen een afschrift van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang, van de betalingsregeling van de betreffende locatie.  


>>Naar boven